......

چه حرفهای قشنگی که بی مخاطب ماند

چه بوسه های نجیبی که کنج آن لب ماند

ستاره منتظر یک طلوع روشن بود

ولی همیشه برایش سیاهی شب ماند

توحس سبز دعا رانمی بری تااوج

منم که گوشه ی قلبم صدای یارب ماند

هجوم طعنه شدی آتشم زدی رفتی

وبعدروی دلم جای نیش عقرب ماند

دوباره شعر به بایان رسیدو معنایش

ادانشد به درستی وحق مطلب ماند

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
مزمز&نمکی

چـنـد وقـتـیـسـت بـه جـاے یـک جـرعـه آب ِ خـوش, "بـغـض" از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود, ایـهـالـنّـاس ... دل را لـگـد نـکـنـیـد ![گل]