شکست

تمام زندگانی ام شکست عاشقانه بود             دلیل زنده ماندنم چه پوچ واحمقانه بود

همیشه در کنار من ومست عطر دیگری            تظاهرت به عاشقی چقدر ناشیانه بود

به پای هرزه گی تو ساده تباه می شدم            تجربه ی شکستنم عمیق و صادقانه بود

گذشتم از تمام خود که گم شوم درون تو            وپاسخت به این وفا خیانت شبانه بود

تو پشت پا به من که نه به عشق پشت پازدی       ( دروغ بود عاشقی ) پیام این ترانه بود

/ 5 نظر / 16 بازدید
مهتا

سلام دوست عزیز..ممنون که نظر گذاشتی... منتظرتم....لینکت کردم

عشقباز

فقط يك پلك با من باش... نمي خوام از كسي كم شي... ازت تصوير مي گيرم ...كه روياي يه قرنم شي... فقط يك پلك با من باش... بگم سرتاسرش بودي... به قلبم حمله كن يك بار... بگم تا آخرش بودي... نمي شي عشق ثابت... پس بيا و اتفاقي باش... يك فصل رو كه نمي موني... تو يك لحظه اقاقي باش... نمي شه با تو كه خوبي... به ظاهر هم كمي بد شد... به آدم هاي شهرت هم ... علاقمند بايد شد... دارم يه قصه مي سازم... از اين تنهايي تو ... بيا بشكن روايت رو ... تو نقش تازه وارد شو... كجاي نقطه ي پايان ... مي خواي تو فال من باشي... نخواستم بگذرم از تو... كه تو دنبال من باشي... اگه قلبت يه جا ديگه هست... با چشمات صحنه سازي كن... اگه ديدي نمي توني ... توي دو نقش بازي كن...

مزمز&نمکی

نقــــــــش يــــــــك درخــــــــت خــــــــشك را در زندگــــــــي بــــــــازي ميــــــــكنــــــــم نــــــــميدانــــــــم كــــــــه بــــــــايد منتــــــــظر بــــــــهار بــــــــاشم يــــــــا هــــــــيــــــــزم شــــــــكن پــــــــيــــــــر [گل]