پیراهنم را به باد می سپارم

                                  عطرتو باید عالمگیر شود

 فضا عطر آگین بوی توست                     

فردا که بیایی   

                                پیراهنی دیگر به باد خواهم داد

نویسندشو نمی شناسم ولی زبون شعریش به فروغ می خوره

/ 3 نظر / 14 بازدید

نالیدن بلبل زنوآموزی عشق است هرگز نشنیدم زپروانه صدایی!

سهراب/کشار

سلام" ممنون از نظرتون/لینکتو ادد کردم اگه موردی داره بگو[گل]

مزمز&نمکی

آدمــها کنــارت هستند . . تا کـــی؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند ! از پیشــت میروند یک روز . . کدام روز ؟ وقتی کســی جایت آمد ! دوستــت دارند . . تا چه موقع ؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند ! میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه ! نه . . . ! فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام شود. . و این است بازی باهــم بودن [گل]